ترجمه قرآن، معتقدان و منتقدان
50 بازدید
محل نشر: پیام جاویدان » پاییز 1384 - شماره 8 » (20 صفحه - از 39 تا 58)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جواز و عدم جواز ترجمه قرآن‌، بحث مورد نظر نویسنده این مقاله است. نگارنده, ضمن تعریف ترجمه و بیان رابطه آن با تفسیر‌، پیشینه آن را بین مسلمانان به صدر اسلام, برگردانده است. دیدگاه فرق عمده اسلامی در مورد جواز ترجمه و نیز بررسی دلایل موافقان ترجمه, بحث عمده این مقاله می‌باشد که در پایان‌، فتوای ترجمه ناپذیری قرآن در میان اندیشمندان اسلامی را منکر شده, وجود ترجمه قرآن را دلیل جواز آن شمرده است . کلید واژه‌ها: قرآن، مطالعات قرآنی، ترجمه